Pałac Rzeczypospolitej – wystawa stała - Szkolenia on-line Biblioteki Narodowej

Pałac Rzeczypospolitej – wystawa stała

DR MACIEJ SZABLEWSKI

Szkolenie ma na celu przedstawienie historii obiektów prezentowanych na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej i ich znaczenia dla polskiej i europejskiej kultury.  W programie szkolenia znalazły się podstawowe informacje o wszystkich obiektach eksponowanych  na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej. Przedstawiamy historię i charakterystykę tych wyjątkowych zabytków piśmiennictwa polskiego i europejskiego. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z proweniencją eksponatów i uzyskania informacji, jak trafiły one do zbiorów Narodowej Książnicy. 

PROWADZĄCY

dr Maciej Szablewski

Dr Maciej Szablewski jest związany z Biblioteką Narodową od 2007 roku. Do roku 2013 pracował w Zakładzie Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”. W latach 2013–2015 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, a następnie w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa. Od 2015 roku kierował Zakładem Zbiorów Bibliologicznych. 

Od 2017 roku dr Szablewski był wiceprzewodniczącym, a następnie (od 2018 roku)  przewodniczącym Komisji Opieki nad Skarbcem Biblioteki Narodowej oraz od 2022 roku – przewodniczącym Komisji ds. Zakupów i Darów. We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych od 2013 roku koordynował projekt Krajowych Ram Kwalifikacji Zawodowych dla zawodów bibliotekarskich.

Od stycznia 2019 roku był członkiem zespołu roboczego ds. kształcenia w zakresie informacji naukowej i bibliologii przy Krajowej Radzie Bibliotecznej, a od roku 2023 uczestniczy w pracach zespołu roboczego ds. oczekiwań środowiska bibliotekarskiego wobec absolwentów studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przy Krajowej Radzie Bibliotecznej.

Dorobek naukowy dr. Macieja Szablewskiego obejmuje monografię Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową oraz jedenaście publikacji. Dr Szablewski jest również współredaktorem czterech roczników Polskiej Bibliografii Bibliologicznej. Opracował także Sprawozdania Biblioteki Narodowej za lata 2021 i 2022. W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 prowadził ćwiczenia Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych na kierunku bibliotekarstwo na Wydziale Nauk Historycznych UKSW.