LOGOWANIE
 
Regulamin

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy szkoleń elektronicznych Biblioteki Narodowej (adres internetowy: szkolenia.bn.org.pl), zwanej dalej Platformą.
 2. Właścicielem Platformy jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213, 02–086 Warszawa, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dalej zwana BN.
 3. Platforma służy wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Platforma jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. Dostęp do Platformy jest bezpłatny.
 6. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 7. Korzystając z serwisu, użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.
§2
PODSTAWOWE DEFINICJE
 1. Regulamin — dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników.
 2. Platforma - aplikacja informatyczna, dostępna tylko i wyłącznie poprzez sieć Internet, działająca 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, która służy do nauki, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji i wykładów.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Platformy.
 4. Rejestracja —wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem Użytkownikowi prawa zapisania się na szkolenie elektroniczne.
 5. Konto Użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z Platformy elektronicznej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, jak również stopień uprawnienia posiadanego przez Użytkownika.
§3
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik może korzystać z Platformy, jeżeli posiada dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do udziału w szkoleniach elektronicznych zamieszczonych na Platformie.
 2. Aby mieć dostęp do Platformy, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 3. Aby zarejestrować się na Platformie, Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wpisaniu danych we wszystkich wymaganych polach Użytkownik akceptuje Regulamin i klika przycisk „Zarejestruj”. Informacja o nowym zgłoszeniu automatycznie dociera do Administratora Platformy, który - po sprawdzeniu kompletności danych – aktywuje Konto. Administrator Platformy wysyła do Użytkownika informację na podany przez niego adres e-mail, że Konto zostało założone i Użytkownik może logować się na Platformę. 
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do swojego Konta na Platformie (loginu i hasła dostępu).
 5. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Jeżeli nie określono inaczej, wszelkie materiały zamieszczone na Platformie stanowią własność Biblioteki Narodowej i są objęte ochroną wynikającą z ustawy a dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm.)
 7. Kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników materiałów zamieszonych na Platformie bez zgody Administratora jest zabronione.  
 8. Zabronione jest umieszczanie na Platformie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
  - wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
  - propagujących przemoc, używki,
  - uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety,
  - obrażających uczucia religijne,
  - erotycznych, pornograficznych.
 9. W razie stwierdzenia pojawienia się na Platformie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając informację na adres e-mail: szkolenia.elektroniczne@bn.org.pl.
 10. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad zobowiązuje Administratora Platformy do zablokowania Konta Użytkownika.
 11. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy nastąpi dopiero po wyjaśnieniu przyczyn, z powodu których zablokowano dostęp.

§4
DANE OSOBOWE
 1. W  momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez BN dla potrzeb związanych z organizacją i realizacją szkolenia "Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale społecznościowe - nowe źródła informacji w pracy nauczyciela i bibliotekarza".
 2. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Narodowa, z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 213, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. BN zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. BN nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. BN nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Platformie przez jego Użytkowników.
 3. BN dołoży starań, by usunąć nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy – nie dłużej niż 48 h.
 4. BN nie odpowiada za szkody Użytkownika, jakie poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: szkolenia.elektroniczne@bn.org.pl.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Platformy.
 3. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, oznacza rezygnację z korzystania z Platformy. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora Platformy na adres e-mail: szkolenia.elektroniczne@bn.org.pl, w celu usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator Platformy zobowiązuje się do dalszego nieprzekazywania powierzonych danych osobowych, zachowania ich w najwyższej poufności, oraz do nieodwracalnego zniszczenia danych osobowych – w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Naruszenie zawartych w Regulaminie zasad jest podstawą do podjęcia przez BN działań wyjaśniających, które mogą skutkować upomnieniem lub usunięciem Konta Użytkownika.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biblioteki Narodowej.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Platformy.